Poštovani, da bi ste stekli pravo da podnesete molbu za učlanjenje u Sportski savez GO Voždovac neophodno je da je sedište vaše organizacije u oblasti sporta na teritoriji GO Voždovac, kao i da obavljate sportsku aktivnost na istoj. Uz Molbu, kao propratno pismo, za učlanjenje podnosite i sledeća dokumenta:

 • Fotokopiju statuta koji bi trebao da bude usaglašen sa novim Zakonom o sportu (sl.glasnik RS 10/2016),
 • Fotokopiju rešenja iz APR-a gde se vidi sedište i lice ovlašćeno za zastupanje.
 • Fotokopiju rešenja o upisu u nacionalnu evidenciu kod Zavoda za sport i medicinu sporta
 • Potvrdu članstva u granskom savezu grada Beograda
 • Popuniti i overiti Pristupnicu i Upitnik za bazu klubova (skinuti sa ovog sajta u produžetku)
 • Potpisati i overiti: odluku o učlanjenju i izjave o:
  • prihvatanju statuta i ostalih akata
  • prihvatanju etičkog kodeksa
  • nepostojanju prepreka iz člana 118 i 133 ZOS i člana 6 Pravilnika
  • nepostojanju sukoba interesa.

(skinuti sa sajta u produžetku)
 

Pristupnica SSGOV

download

Odluka o učlanjenju u SSGOV

download

Upitnik za bazu klubova

download

Izjava o prihvatanju statuta i ostalih akata

download

Izjava o prihvatanju Etičkog kodeksa

download

Izjava da ne postoje prepreke iz čl 118 i 133 stav 5 ZOS i čl 6 Prav

download

Izjava za udruženje sukob interesa

download